Program Optymista

Program wychowania przedszkolnego OPTYMISTA został opracowany na podstawie modelu edukacyjnego, realizowanego we wszystkich placówkach Stowarzyszenia STERNIK. Jest owocem dziesięcioletnich doświadczeń Przedszkola STRUMIENIE w Józefowie, inspirowanych ponad czterdziestoletnią praktyką edukacyjną placówek hiszpańskiego Institució Familiar Educació, z którym Stowarzyszenie STERNIK współpracuje.

 

Program OPTYMISTA jest praktyczną realizacją założeń edukacji spersonalizowanej na etapie wychowania przedszkolnego. Jego hasłem jest japońskie przysłowie: Prowadź bez popychania. Wyraża ono głęboko pozytywny stosunek do potencjału rozwojowego dziecka oraz procesu wychowawczego i edukacyjnego rozumianego, jako integralny proces obejmujący całą osobę. W odniesieniu do celu pracy dydaktyczno-wychowawczej podkreśla dążenie do wychowania człowieka pełnego optymizmu, harmonii, zdolnego do wypełniania swoich obowiązków, stawiania czoła przeszkodom i radosnego życia.

 

Dąży się do wpojenia wychowankom takich zasad, wartości i nawyków, dzięki którym będą mogli w przyszłości stać się ludźmi dojrzałymi, zrównoważonymi, krytycznymi, odpowiedzialnymi, umiejącymi podejmować wielkie wyzwania, miłującymi naukę, kulturę i sztukę, gotowymi, by dawać z siebie to, co najlepsze. O skuteczności wsparcia dziecka w rozwoju najbardziej decydują osoby znaczące, czyli takie, które uczestniczą w jego życiu codziennym, mają z nim silną więź emocjonalną, opartą na bliskości i zaufaniu, są wzorem do naśladowania i autorytetem. Stąd też wypływa wniosek, że wszystkie te osoby powinny rozwijać się pod względem ludzkim i duchowym, dbać o swoją formację i szeroko pojęty rozwój, ponieważ mają wpływ na rozwój i kształtowanie charakteru młodego człowieka.

Program oprócz zasad wczesnej stymulacji dziecka, zawiera elementy zaczerpnięte z metody Domana, Dziecięcej matematyki prof. Gruszczyk –Kolczyńskiej, Metody Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz oraz elementów z programu Kocham czytać prof. Jagody Cieszyńskiej. Program ten wykorzystuje najnowsze osiągnięcia neuropsychologii.

 

Program Optymista jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.2009, nr 4, poz.17) . Znacznie poszerza treści zawarte w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego.