Przedstawiam Państwu wyjątkowe przedszkole ”Horyzonty”, które było pierwszą placówką Stowarzyszenia Sternik w Poznaniu i dało początek coraz prężniej rozwijającym się szkołom Sternika w naszym mieście. Przedszkole „Horyzonty” powstało w 2008 roku z inicjatywy rodziców, którym zależało na dobrym wychowaniu i co za tym idzie wysokich osiągnięciach edukacyjnych dzieci. Obecnie mamy 4 grupy przedszkolne: najmłodsze „Jeżyki” (2,5-3latki), „Koziołki” (4latki), „Niedźwiadki” (5latki) oraz w „Biedronki i Pszczółki” (4i5latki w naszej 2giej lokalizacji przy Szkole Horyzonty w Szczepankowie).
Realizujemy program dydaktyczno-wychowawczy „Optymista”. Został on opracowany na podstawie modelu edukacyjnego, realizowanego we wszystkich placówkach Stowarzyszenia STERNIK. Jest owocem dziesięcioletnich doświadczeń Przedszkola STRUMIENIE w Józefowie, inspirowanych ponad czterdziestoletnią praktyką edukacyjną placówek hiszpańskiego Institució Familiar Educació, z którym Stowarzyszenie STERNIK współpracuje.
Dzień w naszym przedszkolu jest uporządkowany, urozmaicony i ciekawy. Zaczynamy porankiem, podczas którego dzieci uczestniczą w zajęciach z zakresu wczesnej stymulacji. Następnie dzieci biorą udział w zajęciach z języka angielskiego, muzyczno-rytmicznych, w zabawach matematycznych, przygotowujących do nauki czytania i pisania, artystycznych oraz w zajęciach z psychomotoryki. Z przedszkolakami pracuje zespół fachowych nauczycielek, które wspierają rodziców – pierwszych i najważniejszych wychowawców swoich dzieci.
Nasz program wychowawczy oparty jest na wartościach chrześcijańskich, który zakłada kształtowanie w dzieciach już od najmłodszych lat dobrych nawyków takich, jak np. porządek, szacunek do innych, męstwo, radość, wytrwałość. W przedszkolu staramy się troszczyć o całościowy rozwój dzieci, w tym rozwój sfery fizycznej, umysłowej i emocjonalnej, kształtowanie woli oraz rozwój duchowy. Wychowanie to zmierza do uformowania w przyszłości osoby wolnej, chętnej do rozwijania swych zdolności, o prawidłowo ukształtowanym sumieniu i wrażliwości estetycznej, potrafiącej sprostać wymogom wiary i rozumu, zdolnej do podejmowania zobowiązań, przezwyciężania trudności i stałej pracy nad sobą.
Każdy przedszkolak jest dla nas jedyny i niepowtarzalny. Traktując dziecko jako podmiot wychowania i nauczania rodzice i nauczyciele pomagają mu odkryć jego osobiste możliwości i talenty.
Praktycznym wyrazem personalizacji edukacji jest obecność opiekuna (tutora), który wspólnie z rodzicami ustala plan pracy z dzieckiem. Jest to wciąż unikatowa propozycja w Polsce. Wychowując w przedszkolu patrzymy perspektywicznie.
Dążymy do tego aby nasz 3 letni Jaś już jako dorosły Jan nie tylko był szczęśliwy, ale aby w sposób wolny i odpowiedzialny obdarowywał tym szczęściem innych.

Jestem głęboko przekonana, że ten projekt wychowawczo-edukacyjny ma sens, że jest wartością, którą należy pielęgnować każdego dnia.

Magdalena Trepińska,
Dyrektor Przedszkola „Horyzonty”